Skip to content

Poznaj smaki Taniego Szamania!

Oceniaj nasze dania w aplikacji!

Regulamin

Regulamin serwisu www.tanieszamanie.pl

Spis treści

I. Wstęp
II. Definicje
III. E-Usługi
IV. Konto
V. Procedura składania zamówienia
VI. Produkty
VII. Cena
VIII. Promocje
IX. Płatności
X. Dostawa Produktów
XI. Program lojalnościowy
XI. Odstąpienie od Umowy i Wypowiedzenie Umowy
XIII. Reklamacje
XIV. Spory
XV. Dane osobowe
XVI. Pliki cookies
XVII. Zmiana Regulaminu
XVIII. Prawa autorskie
XIX. Postanowienia końcowe

I. Wstęp:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tanieszamanie.pl procedurę składania zamówień, prawa i obowiązku stron wynikające z realizacji umowy, przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

2. Serwis internetowy jest prowadzony przez: MWM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jaśminowej 16, 75-644 Koszalin, NIP 6692532927, poczta elektroniczna: kontakt@tanieszamanie.pl.

II. Definicje:
Adres – wskazanie przez Klienta miejsca realizacji dostawy, w którym będzie realizowana umowa, obejmujące miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu/budynku, mieszkania, dzielnicę, kod do domofonu lub szczegółową informację o sposobie pozostawienia dostarczanych posiłków,
Cena – cena brutto Produktu podana na stronie internetowej Serwisu,
Tanieszamanie.pl – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2,
Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia niezbędne do jego realizacji, na które składają się imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, sposób pozostawienia dostarczanych posiłków, w tym informacja o możliwości:

a) kontaktu telefonicznego przed dostawą,
b) pozostawienia dostarczanych posiłków pod wskazanym adresem pod drzwiami domu/mieszkania,
c) pozostawienia dostarczanych posiłków w recepcji/u pracowników ochrony budynku,

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych ustawowo lub wynikających z decyzji organów Państwa,
Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się z Tanieszamanie.pl,
Formularz Rejestracji –  funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta,
Formularz Zamówienia – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności,
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć z Tanieszamanie.pl Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie i innych komunikatorów,
Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach,
Newsletter – informacje dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie, cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę,
Okres abonamentowy – okres, w trakcie którego Tanieszamanie.pl realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu zgodnie ze złożonym Zamówieniem, z uwzględnieniem dostawy realizowanej w dni robocze,
Produkt – produkt dietetyczny w postaci zestawu posiłków/diety na wybrany przez Klienta okres abonamentowy, dostarczany Klientom w dniach wskazanych w Zamówieniu, codziennie od poniedziałku do soboty w zestawie wybranym przez Klienta oraz w wybranym okresie abonamentowym,
Program lojalnościowy – procedura premiowania Klientów zarejestrowanych w Serwisie, podejmujących aktywności określone w Regulaminie,
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Tanieszamanie.pl,
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://tanieszamanie.pl
Strefa dowozu – obszar dostawy Produktu wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia weryfikowana jest przez Tanieszamanie.pl podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. W sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod wskazanym przez Klienta adresem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany i umowa nie zostaje zawarta,
Umowa –  umowa dostawy określonego Produktu uzależniona od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego, zawierana pomiędzy Klientem a Tanieszamanie.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem Konta i Formularza Zamówienia, poczty elektronicznej lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta,
Do zawarcia umowy dochodzi po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Tanieszamanie.pl. Przez dostawę rozumie się sumę produktów za określony przez Klienta okres abonamentowy,
Użytkownik – Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu, korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Serwis,
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Konta i Formularza Zamówień, poczty elektronicznej, telefonicznie, zawierające propozycję zawarcia Umowy, określające rodzaj Produktów znajdujących się w ofercie Tanieszamanie.pl, okres abonamentowy, a sposób zapłaty oraz dane Klienta. Przez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. E-Usługi:

1. Tanieszamanie.pl świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
b) przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);
c) umożliwienie Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).

2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Tanieszamanie.pl świadczy bezpłatnie.
3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie do Tanieszamanie.pl odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tanieszamanie.pl. Po przesłaniu oświadczenia Tanieszamanie.pl niezwłocznie usunie Konto Klienta.
4. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Tanieszamanie.pl odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tanieszamanie.pl.
5. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością. Podanie danych nieprawidłowych, nierzeczywistych lub niepełnych skutkuje uznaniem Umowy za prawidłowo zrealizowaną przez Tanieszamanie.pl i nie uprawnia Klienta do formułowania roszczeń z tym związanych.
7. Klient ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
8. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tanieszamanie.pl.
9. Tanieszamanie.pl rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

IV. Konto:

1. Założenie Konta wymaga:

a. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowanie się na Konto;
b. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
c. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.

2. Konto może zostać założone również przez podanie danych w Formularzu Zamówienia i złożenie Zamówienia w przypadku, gdy Klient w momencie składania Zamówienia nie posiada Konta.
3. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Serwisie.
4. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
5. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
6. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji przez swoje organy działające w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich, względnie wszelkie podmioty uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
7. Tanieszamanie.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
8. Tanieszamanie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób wątpliwych co do tożsamości Klienta lub rzeczywistej możliwości realizacji umowy, Tanieszamanie.pl uprawniony jest do podjęcia stosownych kroków, w tym odmowy realizacji Zamówienia i usunięcia Konta.
9. Konto może być usunięte po złożeniu stosownej dyspozycji na adres poczty elektronicznej kontakt@tanieszamanie.pl.

V. Procedura składania Zamówienia:

1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących dostawy Produktów dostępnych w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Serwisu.
2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej. Zawarcie Umowy może nastąpić również w wyniku skontaktowania się przez Klienta z Tanieszamanie.pl lub w wyniku wymiany oświadczeń drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3. Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt, który chce zamówić spośród Produktów dostępnych w Serwisie. Klient po wyborze odpowiedniego Produktu powinien wybrać:
– w przypadku Produktów należących do kategorii „zestawy diety” – odpowiednie opcje dotyczące: rodzaju diety, dziennej zawartości kalorycznej diety,
– okresu abonamentowego w tym oznaczenia dni, w których Produkty mają być dostarczone,
– dziennej liczby posiłków,
– liczby zamawianych Produktów.
4. Następnie Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt do elektronicznego koszyka przez kliknięcie odpowiedniego przycisku i przejście do podstrony zawierającej podsumowanie koszyka.
5. Po kliknięciu przycisku „Przejdź dalej”, Klient może przejść do Formularza Zamówienia.
6. Po przejściu do Formularza Zamówienia, Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto. W przypadku braku Konta podanie danych w Formularzu Zamówienia spowoduje założenie Klientowi Konta.
7. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:

a) wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, oraz ewentualnie nazwę firmy, adres oraz NIP, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję wskazującą na chęć otrzymania faktury;
b) wybrać preferowaną godzinę dostawy wskazując odpowiednie godziny spośród dostępnych oraz ewentualnie uzupełnić uwagi do dostawy poprzez wskazanie piętra oraz kodu do domofonu, względnie innych danych niezbędnych do zrealizowania dostawy,
c) wskazać ewentualne uwagi dla kuriera;
d) wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji;
e) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;
f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

8. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy – w przypadku braku informacji o braku możliwości jego realizacji, która skutkuje nie zawarciem umowy.
9. Tanieszamanie.pl, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, względnie w rozmowie telefonicznej. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Tanieszamanie.pl o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, a także treść niniejszego Regulaminu.
10. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety – w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy dostawy z Tanieszamanie.pl oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Tanieszamanie.pl celem dostarczenia Diety.
11. Po złożeniu Zamówienia Tanieszamanie.pl potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy. Samo rozpoczęcie realizacji Umowy uzależnione jest od daty rozpoczęcia dostawy wskazanej w przyjętym Zamówieniu jako początek okresu abonamentowego oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
12. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w Dziale V ust. 7 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w Dziale V ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres kontakt@tanieszamanie.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia, pod warunkiem wysłania przez Klienta wiadomości nie później niż do piątku do godziny 16:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Tanieszamanie.pl nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Tanieszamanie.pl zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
13. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania.
14. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.
15. W przypadku, w którym Klient chce kontynuować dostawę Produktu po upływie Okresu abonamentowego, może złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W przypadku przedłużenia warunki promocyjne wykorzystane przy składaniu pierwotnego zamówienia nie obowiązują.

VI. Produkt:
1. Przedmiotem dostawy jest produkt spożywczy przygotowany przez Tanieszamanie.pl stosownie do treści Zamówienia, składający się z ilości posiłków określonej w Zamówieniu, na okres zgodny z okresem abonamentowym określonym w Zamówieniu.
2. Produkt, który tego wymaga, jest pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, kaloryczności, warunkach przechowywania określających zalecaną temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. W przypadku braku informacji o warunkach przechowywania przyjmuje się, że Produkt należy przechowywać w lodówce – w temperaturze 4-6 stopni Celsjusza.
3. Produkt po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce.
4. Menu wchodzących w skład zestawów diet w danym tygodniu jest udostępnianie Klientowi na jego Koncie, przy czym Tanieszamanie.pl zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych składników.
5. Poza informacjami wymaganymi podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Tanieszamanie.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
6. Tanieszamanie.pl nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem dostawy Tanieszamanie.pl.
7. Tanieszamanie.pl informuje jednocześnie, że choć wskazania dietetyczne udzielane w ramach Serwisu Tanieszamanie.pl oraz telefonicznie lub mailowo przez dietetyków Tanieszamanie.pl są oparte na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z Produktów Tanieszamanie.pl. Ostateczna decyzja należy do Klienta, zaś wskazania dietetyczne mają charakter wyłącznie informacyjny.
8. Przekazanie Tanieszamanie.pl informacji, o których mowa w ust. 3, nie powoduje przyjęcia odpowiedzialności przez Tanieszamanie.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie lub negatywny wpływ na zdrowie Klienta, w tym wystąpienie reakcji alergicznych i uczuleniowych lub innych chorób, które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych substancji. Tanieszamanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie zamówionych Produktów do stanu zdrowia Klienta, jak i nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie, jak i realizację wybranego przez Klienta Zamówienia. Tanieszamanie.pl nie modyfikuje standardowo przygotowanych zestawów diet ani menu indywidualnie do Klienta. W przypadku dokonania Zamówienia Klient przyjmuje na siebie ryzyko związane ze spożyciem Produktów, w których mogłyby się znaleźć substancje, które powinny być wyeliminowane lub ograniczone w jego diecie.
9. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Tanieszamanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Tanieszamanie.pl, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie wraz z dokumentacją fotograficzną.

VII. Cena:

1. Podstawowa cena Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
2. Ostateczna cena Produktu jest zależna od opcji wybranych przez Klienta (np. dziennej ilości kalorii posiłków oraz dziennej liczby zamawianych Produktów) i jest widoczna po zaznaczeniu przez Klienta wszystkich wymaganych opcji.
3. Ostateczny koszt wszystkich zamawianych Produktów uwzględniający opcje wybrane przez Klienta oraz Okres abonamentowy widoczne są na podstronie zawierającej podsumowanie Zamówienia.
4. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

VIII. Promocje:

1. Tanieszamanie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich przez Tanieszamanie.pl i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych Umów.
2. Przeprowadzane przez Tanieszamanie.pl akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i kodów rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego vouchera lub kodu rabatowego stanowi inaczej.
4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub kodu rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub kod rabatowy w treści wiadomości.
5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go przy składaniu Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności za złożone Zamówienie. Zastępuje on środki pieniężne, którymi zwyczajowo dokonuje się płatności za złożone Zamówienie.
6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej.
7. Voucher zastępuje w Tanieszamanie.pl środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
8. Kod rabatowy to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości oraz w okresie określonym przez Tanieszamanie.pl przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości Zamówienia. Kod rabatowy ma zastosowania do konkretnego Produktu przedstawionego przez Tanieszamanie.pl, nie ma zastosowania w stosunku do wszystkich produktów i można wykorzystać go tylko raz.
9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu naliczanego do ceny określonej w Zamówieniu.
10. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz kodu rabatowego. Kod rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym kodem rabatowym lub voucherem.

IX. Płatności:

1. Tanieszamanie.pl umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt w sposób określony w Serwisie, w szczególności za pomocą płatności z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Tanieszamanie.pl  o następującym numerze: 49 1950 0001 2006 0016 8774 0002
2. Płatności na rzecz Tanieszamanie.pl dokonuje się przed rozpoczęciem świadczenia Dostawy.
3. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W razie nabycia w związku z działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT, Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

X. Dostawa Produktów:

1. Produkty dostarczane są przez Tanieszamanie.pl do Klienta w ramach zawartej Umowy, na wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Tanieszamanie.pl realizuje dostawy w miejscowościach wskazanych na stronie www.tanieszamanie.pl.
3. Jeżeli Umowa ma być realizowana poza strefami dostaw obowiązują dopłaty zgodne z informacjami na www.tanieszamanie.pl.
4. Produkty dostarczane są przez Tanieszamanie.pl w dniu wskazanym przez Klienta zgodnie z obowiązującym grafikiem dostaw o porze proponowanej i możliwej do zrealizowania przez Tanieszamanie.pl. Tanieszamanie.pl podejmie wszelkie starania
5. Zamówienia są realizowane:

a) w przypadku złożenia Zamówienia przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16.00,
b) w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą Serwisu w Dni robocze do godziny 22:00,
od drugiego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia, pod warunkiem dokonania wcześniejszej zapłaty, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem realizacji Zamówienia w sposób określony w ust. 5 jest dokonanie zapłaty i zaksięgowanie płatności na koncie Tanieszamanie.pl:

a) do godz. 16:00 w dniu złożenia Zamówienia – przy płatności przelewem tradycyjnym,
b) W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wystarczające jest, gdy Klient – do godziny wskazanej powyżej prześle potwierdzenie wpłaty.

7. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów, które mają być dostarczane cyklicznie w określone dni, dostawa następuje w te dni, w porze wskazanej przez Klienta przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zamieszczonych powyżej.
8. Zmiana adresu lub/i godziny dostawy jest możliwa z trzydniowym wyprzedzeniem, złożonym do godziny 16:00.
9. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy, zmiany adresu dostawy, zmiany kaloryczności , zmiany typu Produktów w konkretny dzień, z tym, że zawieszenie może nastąpić z trzydniowym wyprzedzeniem:

a) w przypadku dokonania zgłoszenia przez email: kontakt@tanieszamanie.pl w Dni robocze: w godzinach do godz. 16.00,
b) w przypadku dokonania zgłoszenia z formularza kontaktowego za pomocą Serwisu w Dni robocze: do godziny 16:00.00,
c) wyłącznie od trzeciego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji co do zawieszenia dostawy Produktów.

10. Zawieszenie dostaw nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych licząc od początku obowiązywania zawieszenia.
11. Produkty dostarczane są od poniedziałku do soboty włącznie, do godziny wskazanej przez Klienta, między godziną 16:00 a 22:00 i/lub 02:00 a 08:00, z wyjątkiem dni świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy. Tanieszamanie.pl może poinformować Klientów, że w konkretny dzień ustawowo wolny od pracy dostarcza Produkty lub, że dostawa na ten dzień będzie zrealizowana w dniu poprzednim.
12. Produkty dostarczane są Klientowi przez kuriera na adres wskazany w Zamówieniu. Klient może wyrazić dyspozycję pozostawienia Produktów przed drzwiami wejściowymi lokalu/domu, którego adres wskazano w Zamówieniu, dostawy do rąk własnych po wcześniejszym użyciu dzwonka domofonu lub telefonu.
13. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Tanieszamanie.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Tanieszamanie.pl na inne niż pochodzące od Tanieszamanie.pl przyjmowane przez Klienta płyny i produkty spożywcze.
14. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami niezgłoszoną z trzydniowym wyprzedzeniem do godz. 16:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź podanymi błędnie szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie dostarczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
15. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, za które Tanieszamanie.pl nie ponosi odpowiedzialności (takich jak warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych i organów państwa itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie zrealizowania Umowy, Tanieszamanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub jego części Klientowi, a Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
16. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Tanieszamanie.pl, taki jak warunki atmosferyczne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, decyzje służb państwowych i organów państwa, inne ograniczenia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację Umowy, dostawy na czas trwania przeszkody mogą zostać wstrzymane decyzją Tanieszamanie.pl z możliwością ich kontynuowania po ustaniu wyżej wymienionych czynników.
17. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności poinformuje o wstrzymaniu realizacji Umów poinformują Klientów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, sms, lub za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych co najmniej na 3 dni przed tym okresem.

XI. Program lojalnościowy:

1. Klient posiadający Konto w serwisie Tanieszamanie.pl może uczestniczyć w Programie lojalnościowym. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest domyślne i rozpoczyna się z chwilą rejestracji Konta w Serwisie. Wolę rezygnacji z udziału w nim Klient powinien złożyć na adres kontakt@tanieszamanie.pl.
2. Program lojalnościowy przewiduje przyznawanie punktów Klientom za podejmowanie następujących aktywności:

a) za każde 50 PLN wydane przy zamówieniu w panelu klienta +50 punktów,
b) za każde 50 PLN wydane przy pierwszym zamówieniu osoby korzystającej z polecenia w panelu klienta +100 punktów,
c) za rejestrację w panelu klienta ze złożeniem zamówienia z zaznaczeniem zgód marketingowych +1000 punktów,
d) za rejestrację w panelu klienta ze złożeniem zamówienia bez zaznaczenia zgód marketingowych +500 punktów,
e) za ocenę posiłku +10 punktów,
f) za ocenę cateringu z treścią powyżej 100 znaków +100 punktów.

3. Punkty zgromadzone w ramach Programu lojalnościowego przekładają się w stosunku 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
4. Proces przyznawania punktów jest zautomatyzowany i jest przypisywany do Konta Klienta po dokonaniu przez niego premiowanych aktywności.
5. Punkty lojalnościowe zastępuje w Tanieszamanie.pl środki pieniężne o wartości określonej w Panelu Klienta i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania płatności i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

XII. Odstąpienie od Umowy i Wypowiedzenie Umowy:

1. Produkty dostępne w Serwisie należą do kategorii rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu i mających krótki termin przydatności do użycia.
2. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności podawania przyczyny, najpóźniej na 5 Dni roboczych przed pierwszym dniem Okresu abonamentowego, pod warunkiem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dotrze do Tanieszamanie.pl do godz. 16:00 drogą mailową na adres: kontakt@tanieszamanie.pl. W takiej sytuacji Tanieszamanie.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Tanieszamanie.pl dokonuje zwrotu płatności przelewem. Jeśli klient wykonał płatność za zamówienie za pośrednictwem operatora płatności BlueMedia, TPay lub DietlyPay, od zwrotu zostanie odjęta kwota prowizji w wysokości 6%.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zgodnie z postanowienia punktu XI ust. 3).
5. Tanieszamanie.pl przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z ważnych przyczyn, to jest:

a) realizacja Umowy wykracza poza Strefę Dowozu,
b) brak możliwości realizacji Umowy w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia,
c) brak możliwości realizacji Umowy o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Produktu dostępnego w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Tanieszamanie.pl).

6. Tanieszamanie.pl może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia dostawy, wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Tanieszamanie.pl, na życzenie Klienta, jest zobowiązany powiadomić Klienta o Umowie możliwej do realizacji przez Tanieszamanie.pl uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Tanieszamanie.pl.
7. Tanieszamanie.pl może wypowiedzieć Klientowi lub Klientowi niebędącemu konsumentem umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownej informacji drogą elektroniczną.

XIII. Reklamacje:

1. Tanieszamanie.pl zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z Zamówieniem.
2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Tanieszamanie.pl wobec Klienta w przypadku, gdy dostarczony Produkt ma wadę jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 w zw. z art. 612 Kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@tanieszamanie.pl.
4. Reklamacje złożone telefonicznie nie będą rozpatrywane ze względu na brak możliwości udokumentowania zgłaszanych wad Produktu.
5. Tanieszamanie.pl rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Tanieszamanie.pl do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Tanieszamanie.pl uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Wszelkie reklamacje zostaną przyjęte do rozpatrzenia jeśli zostaną zgłoszone w dniu dostawy reklamowanego posiłku lub zestawu dietetycznego do godz. 12.00, wyłącznie na podstawie dokumentacji fotograficznej zapakowanych dań umożliwiających identyfikację zgłaszanego problemu.
7. Reklamacje nie będą rozpatrywane na podstawie samych opisów, fotografii dań rozpakowanych, złożonych po terminie spożycia dania.
8. W przypadku, w którym przedmiotem Reklamacji będzie smak, dobór przypraw, rozpatrzenie reklamacji odbywać się na podstawie analizy smaku próbek dań przechowywanych w chłodni.
9. Zgodnie z art. 558 § 1 w zw. z art. 612 k.c. Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Tanieszamanie.pl z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
10. Tanieszamanie.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Dostawę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł.
11. Tanieszamanie.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
12. Tanieszamanie.pl nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody, w tym z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn, za które Tanieszamanie.pl nie ponosi odpowiedzialności.

XIV. Spory:

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
2. W przypadku sporu pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Tanieszamanie.pl w przedmiocie złożonej przez konsumenta reklamacji, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

XV. Dane osobowe:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO Tanieszamanie.pl informuje, że
2. Administratorem danych jest: MWM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jaśminowej 16, 75-644 Koszalin, poczta elektroniczna: kontakt@tanieszamanie.pl.

a) dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:

a) art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
b) art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
c) art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
d) art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
6. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:

a) przedawnienia roszczeń,
b) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
d) w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka,
b) wykonania umowy,
c) czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,
d) czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e) fakturowaniem,
f) pobieraniem opłat,
g) rozpatrywaniem reklamacji,
h) ewentualne dochodzenie wierzytelności,
i) kontrolą jakości usług,
j) marketingiem własnych usług.

9. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

10. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.

a) kurierom realizującym dostawę Produktów Tanieszamanie.pl,
b) podmiotom z którymi Tanieszamanie.pl współpracuje w zakresie przygotowywania Produktów,
c) dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,
d) dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,
e) podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
f) kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,
g) agencjom marketingowym,
h) biurom rachunkowym.

12. W/w podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
13. Z Administratorem można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, na adres: MWM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Jaśminowej 16, 75-644 Koszalin, poczta elektroniczna: kontakt@tanieszamanie.pl.

XVI. Pliki Cookies:

1. Serwis Tanieszamanie.pl używa plików Cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Serwis Tanieszamanie.pl stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
3. Poziom ochrony przed Cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.
4. Pliki Cookies są zapisywane przez serwer na komputerze/urządzeniu Użytkownika. Przez używanie plików Cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Tanieszamanie.pl lub podmioty z nim współpracujące.
5. Pliki Cookies mogą być:

a) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
b) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Pliki Cookies mogą być używane w następujących celach:

a) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
b) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
c) zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
d) zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu.

7. Używanie plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
8. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki Cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Tanieszamanie.pl.
9. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików Cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
10. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
11. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
12. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

XVII. Zmiana Regulaminu:

1. Tanieszamanie.pl jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Tanieszamanie.pl – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@tanieszamanie.pl W przypadku wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną, Tanieszamanie.pl niezwłocznie usunie Konto Klienta.

XVIII. Prawa autorskie:

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Tanieszamanie.pl jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym min. treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Tanieszamanie.pl lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

XIX. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://tanieszamanie.pl/regulamin/ w formacie PDF.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby tanieszamanie.pl
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 marca 2021 r.

DIETY PUDEŁKOWE TANIE SZAMANIE

dieta pudełkowa tanieszamanie slim,
dieta pudełkowa tanie szamanie active,
dieta pudełkowa tanie szamanie domowa,
dieta pudełkowa tanie,

szamanie vege,
dieta pudełkowa tanie szamanie no meat,
dieta pudełkowa tanie szamanie no fish

CATERING DIETETYCZNY TANIE SZAMANIE DOWOZIMY W MIASTACH

Białogard, Białystok, Bydgoszcz, Darłowo, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Karlino, Katowice, Kielce, Koszalin, Kołobrzeg, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Sławno, Słupsk, Toruń, Ustka, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Łódź

© Tanie Szamanie 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone